Reklamace

Nárok na reklamace

Provozovatel e-shopu odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době převzetí má zboží vlastnosti, které provozovatel e-shopu popsal, že se hodí k účelu, který pro její použití provozovatel e-shopu uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a že zboží bude dodáno v odpovídajícím množství (či hmotnosti), a že vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, postupem popsaným níže v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

U zboží s vyznačenou záruční dobou na obalu, se provozovatel e-shopu zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

V případě, že zboží nebude mít při převzetí, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí či po záruční dobu uvedenou na obalu vlastnosti uvedené výše, má zákazník po provedené reklamaci právo na výměnu, resp. dodání nového zboží. Právo na odstoupení od smlouvy zákazníkovi vzniká po opakovaném doručení vadného zboží.

Zákazník má v případě dodání vadného zboží rovněž právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Provozovatel eshopu ovšem upozorňuje, že určení toho, jaká výše slevy je přiměřená, je otázkou individuálního posouzení věci, může být zdlouhavé a dle právních předpisů nezávisí od úvahy spotřebitele.

Zákazník bere na vědomí, že účinky (míra a jejich druh) zboží prodávaného na e-shopu Cannabros je podmíněna řadou okolností vztahujících se k osobě zákazníka či k situaci, za které je zboží užito. Za vliv těchto okolností na účinky zboží nemůže provozovatel e-shopu nést odpovědnost.

 

Jak reklamovat?

Zákazník může vadné zboží reklamovat zasláním oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží na adresu sídla provozovatele e-shopu uvedenou výše. Písemné oznámení o reklamaci vadného zboží musí obsahovat vždy identifikační údaje zákazníka a jeho kontaktní údaje (adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo), důvod reklamace (popis konkrétních vad), informace k identifikaci objednávky (např. číslo objednávky) a konkrétního zboží včetně data zakoupení zboží. Zákazník rovněž musí uvést zvolené právo z dodání vadného zboží společně s oznámením vady, anebo jej uvést bez zbytečného odkladu poté.

 

Průběh a řešení reklamace

Poté, co provozovatel e-shopu obdrží oznámení o reklamaci a reklamované zboží, potvrdí zákazníkovi uplatnění reklamace elektronickou zprávou, kterou zašle na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v oznámení o reklamaci.

Provozovatel e-shopu nebo jím pověřený pracovník rozhodne o řešení reklamace bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamaci a reklamovaného zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. Do této doby se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení reklamované vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se provozovatel e-shopu se zákazníkem dohodne na delší lhůtě. V této lhůtě je provozovatel e-shopu povinen informovat zákazníka o výsledku reklamačního řízení.

Pokud je reklamace provozovatelem e-shopu uznána, budou zákazníkovi ze strany provozovatele e-shopu uhrazeny účelně vynaložené náklady při uplatnění práv z odpovědnost provozovatel e-shopu za vady. Neuplatní-li však zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které bylo třeba vytknout vadu, nemusí být právo na náhradu účelně vynaložených nákladů později uznáno.

Pokud není reklamace provozovatelem e-shopu uznána, bude zboží zasláno zpět zákazníkovi s písemným odůvodněním zamítnutí reklamace.