Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozovatele e-shopu CannaBros

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah zákazníka e-shopu Cannabros a společnosti NETOPIL BROTHERS, s. r. o., se sídlem Nekvasilova 572/19, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 08499853, která uvedený e-shop provozuje (dále jen „provozovatel eshopu“). Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „zákazník“) a jsou součástí smlouvy, kterou se zákazníkem uzavře coby prodejce provozovatel e-shopu.

Pokud jsou u nabídky konkrétního zboží některé otázky vztahu (nákupu) upraveny odlišně, platí uvedená odlišná ustanovení a mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Zásada přednosti odchylných ustanovení se uplatní i při nabídce zboží v akci.

Tyto obchodní podmínky plní i funkci plnění informačních povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších předpisů.

 

 1. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Pro provedení nákupu (uzavření smlouvy) je nezbytná registrace zákazníka v databázi zákazníků provozovatele e-shopu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele e-shopu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Pro uzavření smlouvy zákazník nejdřív zvolí jím vybrané zboží, a to akcí „Vložit do košíku“, spolu s uvedením množství tohoto zboží, přičemž automaticky nastavené množství zboží nevyžadující žádnou akci ze strany zákazníka je jedna položka. Po ukončení výběru zboží zákazník provede akci „K objednávce“.

V rámci rekapitulace objednávky zákazník své dodací údaje zkontroluje. Následným provedením akce „Odeslat objednávku“ potvrzuje přijetí nabídky e-shopu.

Smlouva o dodání zboží mezi zákazníkem a provozovatelem e-shopu je uzavřena v okamžiku, kdy je zákazníkem odeslaná objednávka doručena provozovateli e-shopu, k čemuž dochází krátce po odeslání objednávky zákazníkem. Přijetí objednávky provozovatelem e-shopu bude zákazníkovi potvrzeno obratem.

V závislosti na charakteru objednávky, zvlášť v případě objednávek většího množství zboží, je provozovatel e-shopu vždy oprávněn zákazníka požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), či o dodatečné informace o objednávce. Nepotvrdí-li zákazník objednávku bez zbytečného odkladu, anebo neposkytne-li dodatečné informace, účinnost smlouvy zaniká.

 

 1. KUPNÍ CENA A JEJÍ UHRAZENÍ

Na e-shopu jsou ceny uváděny včetně aktuální sazby daně z přidané hodnoty (DPH ve výši 21 %) a případných dalších poplatků, nikoli však poštovného. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit provozovateli e-shopu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a s jeho dodáním (dále jen „poštovné“), a to ve výši dle jím zvoleného způsobu dodání.

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu a poštovné spolu s odesláním objednávky, či bezprostředně po něm, dle jím zvolené metody placení, nezvolil-li výslovně platbu při dodání zboží. V každém případě vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny zboží.

Kupní cenu a poštovné může zákazník dle své volby provozovateli e-shopu uhradit:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pay U
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet provozovatele e-shopu
 • dobírkou – v hotovosti nebo pokud je dopravcem umožněno tak platební kartou při předání zboží

Zákazník vstupuje do smluvního vztahu s poskytovatelem jednotlivých prostředků (systému) placení dle své volby. Zákazník je povinen před provedením platby seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími užívání jednotlivých prostředků (systému) placení. Provozovatel e-shopu neodpovídá za škodu způsobenou provozovatelem platebních prostředků (systému).

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží nebude zákazníkovi odesláno, pokud nebudou kupní cena a poštovné připsány na účet provozovatele e-shopu. Uvedené neplatí v případě, že zákazník jako metodu platby zvolí platbu na dobírku.

Zboží je zákazníkovi dodáno na adresu určenou zákazníkem v objednávce či prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží, a to dle aktuální nabídky způsobů dodání. Volbu způsobu dodání provede zákazník. Výše poštovného se odvíjí od způsobu dodání zvoleného zákazníkem a tato výše bude uváděna také v průběhu provádění objednávky a v potvrzení objednávky.

V případě, že je způsob dopravy zvolen a smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je zákazník anebo jím pověřená osoba povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a provozovateli e-shopu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE)

Provozovatel e-shopu odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době převzetí má zboží vlastnosti, které provozovatel e-shopu popsal, že se hodí k účelu, který pro její použití provozovatel e-shopu uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a že zboží bude dodáno v odpovídajícím množství (či hmotnosti), a že vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, postupem popsaným níže v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

U zboží s vyznačenou záruční dobou na obalu, se provozovatel e-shopu zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

V případě, že zboží nebude mít při převzetí, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí či po záruční dobu uvedenou na obalu vlastnosti uvedené výše, má zákazník po provedené reklamaci právo na výměnu, resp. dodání nového zboží. Právo na odstoupení od smlouvy zákazníkovi vzniká po opakovaném doručení vadného zboží.

Zákazník má v případě dodání vadného zboží rovněž právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Provozovatel e-shopu ovšem upozorňuje, že určení toho, jaká výše slevy je přiměřená, je otázkou individuálního posouzení věci, může být zdlouhavé a dle právních předpisů nezávisí od úvahy spotřebitele.

Zákazník bere na vědomí, že účinky (míra a jejich druh) zboží prodávaného na e-shopu Cannabros je podmíněna řadou okolností vztahujících se k osobě zákazníka či k situaci, za které je zboží užito. Za vliv těchto okolností na účinky zboží nemůže provozovatel e-shopu nést odpovědnost.

Zákazník může vadné zboží reklamovat zasláním oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží na adresu sídla provozovatele e-shopu uvedenou výše. Písemné oznámení o reklamaci vadného zboží musí obsahovat vždy identifikační údaje zákazníka, a jeho kontaktní údaje (adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo), důvod reklamace (popis konkrétních vad), informace k identifikaci objednávky (např. číslo objednávky) a konkrétního zboží včetně data zakoupení zboží. Zákazník rovněž musí uvést, které právo z dodání vadného zboží (např. výměna vadného zboží či sleva) chce uplatnit, a to společně s oznámením vady, anebo jej uvést bez zbytečného odkladu poté.

Poté, co provozovatel e-shopu obdrží oznámení o reklamaci a reklamované zboží, potvrdí zákazníkovi uplatnění reklamace elektronickou zprávou, kterou zašle na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v oznámení o reklamaci.

Provozovatel e-shopu nebo jím pověřený pracovník rozhodne o řešení reklamace bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamaci a reklamovaného zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. Do této doby se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení reklamované vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se provozovatel e-shopu se zákazníkem dohodne na delší lhůtě. V této lhůtě je provozovatel e-shopu povinen informovat zákazníka o výsledku reklamačního řízení.

Pokud je reklamace provozovatelem e-shopu uznána, budou zákazníkovi ze strany provozovatele e-shopu uhrazeny účelně vynaložené náklady při uplatnění práv z odpovědnost provozovatel e-shopu za vady. Neuplatní-li však zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které bylo třeba vytknout vadu, nemusí být právo na náhradu účelně vynaložených nákladů později uznáno.

Pokud není reklamace provozovatelem e-shopu uznána, bude zboží zasláno zpět zákazníkovi s písemným odůvodněním zamítnutí reklamace.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dní ode dne převzetí zboží zákazníkem anebo jím určenou osobou.

Chce-li zákazník od smlouvy odstoupit, musí nejpozději 14. den po převzetí zboží zaslat na emailovou adresu info@cannabros.cz email či na adresu sídla provozovatele e-shopu (Nekvasilova 572/19, Karlín, 186 00 Praha 8) dopis, ve kterém sdělí, že od smlouvy odstupuje. Může, ale nemusí, použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který nalezne zde.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, musí zákazník zaslat zpět na adresu provozovatele e-shopu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů od jeho převzetí. Náklady spojené s navrácením zboží ponese zákazník.

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží umožňujícím odstoupení od smlouvy dle tohoto článku.

Povinností provozovatele e-shopu je vrátit zákazníkovi kupní cenu, kterou zákazník provozovateli za toto zboží uhradil, a to do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy, včetně poštovného (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání provozovatelem e-shopu nabízený). Pro vrácení plateb použije provozovatel e-shopu stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. Ovšem vnitřní postupy provozovatele e-shopu jsou nastavené tak, že tyto prostředky vrací až poté, co mu bude vrácené zboží doručeno, aby mohl ověřit jeho stav.

Uvedené právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez uvedení důvodu zákazník ovšem nemá, pokud bylo zboží po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, anebo pokud bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, ale zákazník jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit, což zahrnuje i situace, kdy je obal jinak bezvadného zboží zákazníkem otevřen či znehodnocen; právo vrátit zboží v otevřeném či znehodnoceném obalu, pokud je zboží (obsah obalu) dodáno vadné, za splnění podmínek občanského zákoníku zákazníkovi samozřejmě zůstává.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi provozovatele e-shopu a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který nelze vyřešit vzájemnou dohodou stran, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

web: www.coi.cz

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo obchodní podmínky upravovat bez předchozího upozornění. Zákazník bere na vědomí, že na jeho objednávku se vztahuje ta verze obchodních podmínek, která je v době potvrzení příslušné objednávky zveřejněna na e-shopu.

Jakékoliv užití e-shopu nebo jeho vlastního obsahu, kopírování jeho obsahu nebo ukládání obsahu, a to jak jeho částí či celku, pro jiné než osobní účely a nekomerční použití, není bez výslovného písemného souhlasu provozovatele e-shopu povoleno. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo okamžitě blokovat přístup k e-shopu a zrušit účet jakéhokoli uživatele, který porušuje zejména toto ustanovení obchodních podmínek, a i jakékoli jiné ustanovení.

Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo postoupit nebo dát do zástavy třetím stranám jakýkoli nárok/y na platby vůči Zákazníkům, které vznikly v souvislosti s dodáním zboží.

Na kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem e-shopu a zákazníkem a další jakékoliv právní vztahy mezi provozovatelem e-shopu a zákazníkem se použijí právní předpisy platné v České republice.

Je-li anebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2020.